Friday, January 14, 2011

PENDIDIKAN INKLUSIFKonsep Inklusif:
Peluang pendidikan yang disediakan bagi murid-murid yang mempunyai pelbagai jenis kecacatan( seperti kecacatan pendengaran atau penglihatan) yang belajar di dalam bilik darjah biasa bersama-sama dengan murid-murid yang sebaya dengan mereka.

Dengan perkataan lain, palajar khas diintegrasikan dalam pendidikan bersama pelajar normal.Di dalam kelas pendidikan inklusif, murid-murid mengikut kurikulum biasa yang telah diubahsuai oleh ahli-ahli pendidikan.

Pelajar menguasai kemahiran
Program Pengayaan
Pelajar lambat menguasai
kemahiran
Program Pemulihan
Penilaian semula
Menguasai kemahiran
Program Pengayaan

Murid-murid dalam kelas pendidikan inklusif dibimbing oleh guru resos yang bekerjasama dengan guru kelas agar mereka dapat memahami konsep yang disampaikan oleh guru kelas dengan lebih efektif.Murid-murid yang mengalami kecacatan dibantu oleh alat sokongan khas.Jika seseorang murid tidak dapat mengikut kurikulum biasa, murid-murid ini akan mengikuti kurikulum pendidikan khas.

Objektif Pendidikan Inklusif:
· Meningkatkan kesedaran kanak-kanak normal tentang kanak-kanak khas
bahawa mereka juga sebahagian daripada ahli masyarakat
· Memberi peluang kepada kanak-kanak khas untuk menyesuaikan diri dengan
rakan sebaya yang normal dan menyertai aktiviti yang disediakan untuk
mereka
· Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada kanak-kanak khas yang
standing dengan kanak-kanak normal untuk meningkatkan konsep kendiri
mereka
· Untuk mengelakkan daripada berlakunya diskriminasi dalam pendidikan dan
kemudahan yang telah dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan

Ciri-ciri Dalam Pendididkan Inklusif:
· Penerapan nilai-nilai murni dalam semua mata pelajaran perlu dilaksanakan
oleh guru.
· Pemupukan budaya sains dan teknologi penting dalam pendidikan inklusif
· Peningkatkan dan pengukuhan Bahasa Melayu diutamakan dalam sebarang
program pendidikan inklusif
· Penekanan diberikan pendidikan berkonsepkan komputer

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif:
· Guru mesti menggunakan prinsip pemeringkatan isi
· Strategi pengajaran dan pembelajaran mesti dapat meningkatkan penglibatan
murid melalui kaedah-kaedah dan teknik-teknik bercerita, main peranan,
lawatan dan projek
· Di sekolah rendah, Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Rendah(PKSR)
dijalankan, manakala di sekolah menengah Penilaian Kemajuan Berasaskan
Sekolah Menengah(PKSM) dijalankan. Kedua-dua penilaian berasaskan
kebolehan murid dan bukan terhad kepada satu kurikulum yang berstruktur.
Penilaian yang bersifat formatif boleh dijalankan pada bila-bila masa sahaja
dalam kedua-dua bentuk penilaian ini
· Sebarang penilaian yang dibuat dalam kelas pendidikan inklusif mesti
disediakan berdasarkan minat murid. Penilaian ini juga mesti mencabar
minda dan pada masa yang sama tidak menyekat kebolehan murid
· Penilaian digunakan dalam pendidikan inklusif boleh dibuat dalam bentuk
berikut:
(a) projek
(b) rekod anekdot
(c) perlakuan
(d) demonstrasi
· Murid-murid dalam kelas pendidikan inklusif terikat dengan peraturanperaturan
bilik darjah yang sama seperti murid-murid yang lain

Jenis-jenis Kanak-kanak Istimewa:
· Kanak-kanak yang ~ bermasalah kerencatan akal/mental
~ bermasalah pencapaian akademik
~ bermasalah tingkah laku
~ bermasalah kecacatan fizikal
~ bermasalah kecacatn penglihatan
~ bermasalah kecacatan pendengaran
~ pintar cerdas
· Kanak-kanak istimewa yang lain juga boleh dimasukkan dalam kelas
pendidikan inklusif jika masalah pembelajaran yang dihadapi oleh mereka
tidak begitu serius
· Jika kanak ini bermasalah pembelajaran/kecacatan/tingkah laku yang sangat
serius, perlu dimasukkan dalam sekolah berasingan untuk mendapatkan
pendidikan khas

Peranan Guru Reses dan Guru Biasa Dalam Pelaksanaan Pendidikan
Inklusif:
· Dalam sekolah yang tiada program pendidikan khas, guru mesti mengajar
kanak-kanak istimewa dangan kanak-kanak normal dalam satu bilik darjah
yang sama. Oleh itu, guru reses atau guru biasa perlu menggunakan kaedah
koperaktif dan kolaboratif dalam mengendalikan kelas inklusif
· Guru terpaksa mengelolakan aktiviti pemulihan untuk kanak-kanak istimewa
dan aktiviti pengayaan pula disediakan untuk murid-murid yang menunjukkan
pencapaian akademik yang baik
· Kebanyakan aktiviti dalam kelas pendidikan inklusif berlaku dalam aktiviti
kumpulan

No comments:

Post a Comment